1. Punctul de pornire
Un număr mare de asistenţi medicali şi lucrători sociali sunt în prezent mobili în întreaga Europă, dar recunoaşterea competenţelor dobândite în alte sisteme (ţări, instituţii) şi contextele de învăţare (contexte formale, non-formale, sau informale) este greu realizabilă, întrucât ele nu deţin calificări specifice sau echivalente. Lipsa de metodologii comune şi cadre de evaluare si de transfer, validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării şi lipsa solutiilor flexibile de formare încă genereaza întârzieri in integrarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea capitalului uman..

Proiectul ICARE se axează atât pe adaptarea calificărilor din sistemul italian deja existente, în domeniul îngrijirii şi lucrătorilor sociali, în concordanţă cu cadrul ECVET, cât şi pe testarea şi adaptarea de instrumente relevante pentru o aplicare coerentă a priincipiilor ECVET.

2. Scopul si obiectivele proiectului
Proiectul I CARE are un set de obiective ce vizează în principiu adaptarea sistemului deja existent de calificări în concordanţă cu cadrul ECVET, dar, de asemenea, vizează testarea şi dezvoltarea instrumentelor relevante, pentru o aplicare coerentă a principiilor ECVET şi a particularităţilor din sistemele ţărilor participante. Principalele obiective ale proiectului sunt:
1. Adaptarea calificărilor profesionale (din sectorul îngrijirii medicale) şi descrierea lor în termeni de unităţi de rezultate ale învăţării
2. Dezvoltarea şi aplicarea unei metodologii adecvate pentru asigurarea şi aplicarea principiilor ECVET la calificările selectate
3. Adoptarea şi dezvoltarea unei metodologii comune adecvate pentru evaluarea rezultatelor învăţării şi pentru dezvoltarea unei metodologii comune de evaluare a rezultatelor învăţării
4. Adoptarea, dezvoltarea şi testarea unui proces de transfer al rezultatelor învăţării între ţările partenere, incluzând evaluarea, validarea, acumularea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării, în scopul obţinerii calificărilor, indiferent de contextul de învăţare (formal, non-formal şi informal)

Realizarea obiectivelor menţionate mai sus vor fi pregătitoare pentru atingerea următoarelor scopuri:
- facilitarea recunoaşterii competenţelor dobândite în alte contexte (ţări, instituţii sau sisteme) şi setările de învăţare (moduri formale, non-formal, informal sau de învăţare) pentru lucrătorii din îngrijire personală şi socială care călătoresc în toată Europa
- facilitarea dezvoltării învăţării pe tot parcursul vieţii(învăţării continue) în sectorul de îngrijire personală, prin adoptarea şi dezvoltarea unor instrumente şi metodologii de evaluare, de transfer, validarea şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, precum şi mecanisme de tranziţie de la o calificare la alta
- integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor străine care doresc să lucreze (cu o calificare recunoscută) în sectorul de îngrijire şi asistenţă socială

3. Calificari profesionale vizate in mod direct de proiect
Activităţile proiectului se vor axa pe şapte calificări profesionale incluse în Cadrul Regional al Profilurilor Profesionale (QRSP) din REgiunea Lombardia (IT) şi, în particular, în sub-sistemul de calificări diin sectorul Serviciilor Sociale şi al Îngrijirii Medicale. Calificările profesionale vizate sunt următoarele:
-
ASISTENT FAMILIAL/ÎNGRIJITOR – se ocupă cu îngrijirea persoanelor cu diverse niveluri de dizabilităţi fizice şi psihice sau persoane în vârstă, de asemenea oferă sprijin familiei şi ajută persoanele ce vor să îşi dobândească un anumit grad de autonomie şi independentă, în raport cu nevoile şi contextul existenţei lor
-
ASISTENT STOMATOLOG – lucrează în cabinete stomatologice publice sau private, îndeplinind următoarele sarcini: întâmpinarea pacienţilor, acompanierea lor în cabinet şi acordarea de asistenţă pe toată durata procedurii stomatologice, oferirea de sprijin până în momentul părăsirii cabinetului, curăţarea şi întreţinerea instrumentelor şi aparaturii medicale.
-
MENAJERĂ – oferă sprijin familiei în activităţile zilnice, de obicei în anumite intervale orare. Se ocupă de menţinerea zilnică a ordinii şi de curăţarea obiectelor din casă în care îşi desfăşoară activitatea (curăţenie, igienă, ordine)
-
ASISTENT SOCIAL – este un lucrător în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale, care oferă suport persoanelor ce au nevoie de recuperarea sau menţinerea sănătăţii şi reducerea riscurilor izolării şi marginalizării, asistându-i în desfăşurarea activităţilor zilnice
-
OPERATOR SOCIO SANITAR – obţine calificarea profesională la sfârşitul unui program specific de pregătire profesională şi îndeplineşte activităţi menite să susţină persoanele în diverse contexte sociale sau medicale şi să favorizeze obţinerea unei relative autonomii a individului. Aceste activităţi sunt îndeplinite atât în domeniul social, cât şi în cel al îngrijirii medicale, serviciile oferite fiind de natură socială şi medicală (la domiciliu sau în instituţii medicale specializate)
-
OPERATOR IGIENĂ – se ocupă de curăţenia biruorilor şi spaţiilor de lucru (incluzând aici încăperi, mobilă şi echipamente de lucru). Operatorul igienă asigură curăţenia, ordinea şi igiena în mediul de lucru şi poate opera individual sau împreună cu un superior
-
BABY SITTER – are grijă de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, la domiciliul acestora, la domiciliul familiei sau într-un loc special amenajat în acest scop, pentru a-i ajuta în procesul de creştere, socializare, dezvoltare, conform celor agreate împreună cu membrii familiei

4. Rezultatele anticipate ale proiectului
- Evaluarea transparenţei calificărilor avute în vedere şi identificarea unei metodologii adecvate în acest sens
- Definirea calificărilor şi a structurii acestora, în conformitate cu specificaţiile tehnice ale ECVET
- Asumarea punctajului ECVET referitor la calificările relevante (linii operaţionale de asumare şi aplicare a sistemului de punctare ECVET pentru calificările şi unităţile de învăţare, dar şi pentru metodele şi procedurile de acordare a punctajului)
- Evaluarea rezultatelor învăţării (document ce descrie metodologia comună de evaluare a rezultatelor învăţării: metode, instrumente, cadrul de evaluare, proceduri
- Proces/model de transfer al rezultatelor învăţării (document ce descrie procesul de transfer)
- Memoranda of Understanding (MoU) (Memorandum de Acord – document-cadru de cooperare şi relaţionare între parteneri)
- Un set de instrumente, proceduri şi materiale necesare implementării modelului dezvoltat
- Recomandări formulate pentru factorii decizionali

5. Consorţiul proiectului ICare
Consorţiul proiectului cuprinde organizaţii din patru ţări europene:
-
Fondazione CEFASS (IT) – fundaţie non-profit cu misiune publică şi legături puternice la nivelul instituţiilor din Regiunea Lombardia.. A fost înfiinţată în anul 2002, având scopul de a realiza cercetare aplicată, formare şi consultanţă în domeniul social, al forţei de muncă şi angajării, educaţiei, formării profesionale continue şi sănătăţii publice. Din punctul de vedere al formării profesionale continue, CEFASS se ocupă de implementarea noilor instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională, în sectoarele public şi privat: implementarea proiectelor-pilot sub formă de instrumente de formare personalizate, programe destinate formării profesionale a adulţilor, e-Learning, învăţare transnaţională şi management continuu al calităţii ca parte a Cadrului European al Calificărilor (CEC).
-
Fondazione IKAROS (IT) – furnizor acreditat de formare şi pentru ocuparea forţei de muncă, ce operează în sectorul formării profesionale continue. IKAROS este activ în oferirea unei game largi de activităţi de formare, de la educaţie şi formare adresată grupurilor specifice (i.e. cei ce au abandonat timpuriu scoala, persoane defavorizate, …) continuând cu formare tertiara, servicii pentru piata muncii, activităţi de cercetare şi inovaţie, cooperare internaţională. În anul 2010 IKAROS a primit Premiul de Excelenta al Regiunii Lombardia.
-
Federsolidarietà (IT) – este organizaţia sindicală ce reprezintă întreprinderile sociale, având 5.600 de membri în întreaga Italie. Federsolidarietà este în special interesată de modelul de dezvoltare bazat pe întreprinderea socială, în special bazată pe inserţia grupurilor dezavantajate pe piata muncii (cei care de obicei nu deţin sau deţin un nivel redus de calificare, în ciuda experienţei profesionale).
-
CISL/ANOLF Brianza (IT) – organizaţie ce reprezintă cetăţenii şi lucrătorii migranţi stabiliţi în Italia, deţine o vastă reţea în întreaga ţară şi va avea un rol important în proiect în dezvoltarea modelului (pe baza ECVET).
-
NQA (RO) – Consiliul Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor, instituţia ce coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională, atât la nivel central, cât şi prin intermediul Comisiilor Judeţene de Autorizare; validează şi aprobă standardele ocupaţionale; evaluează şi certifică competenţele profesionale ale adulţilor, dobândite în alte contexte.
-
TILS (RO) – firmă înregistrată în România, înfiinţată cu scopul de a transfera expertiza şi know-how-ul dobândite la nivel internaţional în domeniul formării profesionale şi consultanţei şi pentru a facilita adoptarea unor criterii de sustenabilitate adresate organizaţiilor publice şi întreprinderilor.
-
VHS Cham (DE) – organizaţie specializată în activităţi de cercetare şi inovare în domeniul învăţării de-a lungul vieţii.
-
SIC! Foundation (PL) – a fost înfiinţată pentru a contribui la realizarea unor condiţii moderne în scopul prevenirii/rezolvării problemelor sociale şi al susţinerii infrastructurilor moderne sociale.