1. Punkt wyjścia
Duża liczba pracowników opieki osobistej i opieki społecznej (personal care and social workers) podejmuje obecnie mobilność na terenie Europy. Jednakże uznanie kompetencji zdobytych w odmiennych kontekstach (państwach, instytucjach lub systemach) i realiach kształcenia (formalnych, poza formalnych lub nieformalnych) jest trudno osiągalne, gdyż kompetencje te nie są oparte na określonym i ekwiwalentnym systemie kwalifikacji. Brak wspólnych metodologii i ram oceniania, przepływu, walidacji i zatwierdzania wyników kształcenia oraz nieliczność powiązanych, elastycznych rozwiązań szkoleniowych, w dalszym ciągu, opóźniają pełną integrację rynku pracy i rozwój kapitału ludzkiego.

Projekt ICARE skupia się na przystosowaniu istniejącego już, włoskiego systemu kwalifikacji na polu opieki osobistej oraz opieki społecznej, w zgodzie z ramami ECVET. Skupia się również na testowaniu i rozwijaniu odpowiednich narzędzi dla jednolitego wdrażania reguł i specyfikacji ECVET.

2. Cele i zadania Projektu
Projekt ICARE wyznacza zestaw zadań, które skupiają się głównie na przystosowaniu istniejącego już systemu kwalifikacji zawodowych, w zgodzie z ramami ECVET oraz na testowaniu i rozwijaniu odpowiednich narzędzi dla jednolitego zastosowania reguł i specyfikacji ECVET we wszystkich uczestniczących państwach. Główne zadania projektu mogą zostać podsumowane w następujący sposób:
1. Przystosowanie kwalifikacji zawodowych (w sektorze pełnomocnictwa) oraz opisanie ich w kategoriach wyników kształcenia
2. Rozwój i wdrożenie odpowiedniej metodologii przydzielania i wykorzystywania punktów kredytowych ECVET do wybranych kwalifikacji zawodowych
3. Przyjęcie i rozwój stosownej, wspólnej metodologii oceniania wyników kształcenia, włącznie z VPL
4. Przyjęcie, rozwój oraz testowanie procesu przepływu wyników kształcenia między państwami partnerskimi, włącznie z ocenianiem, walidacją, akumulacją i zatwierdzaniem wyników kształcenia dla celów nadawania kwalifikacji, bez względu na kontekst kształcenia (formalny, poza formalny lub nieformalny).

Realizacja wyżej wymienionych zadań będzie wstępem dla osiągnięcia następujących celów:
- Umożliwienie zatwierdzenia kompetencji zdobytych w odmiennych kontekstach (państwach, instytucjach lub systemach) i realiach kształcenia (formalnych, poza formalnych lub nieformalnych), przez pracowników opieki osobistej i społecznej, podróżujących na terenie Europy
- Wspieranie rozwoju ścieżek kształcenia ustawicznego w sektorze opieki poprzez przystosowanie i kształtowanie narzędzi i metodologii oceniania, przepływu, walidacji oraz zatwierdzania wyników kształcenia, w tym także mechanizmów przechodzenia od jednej do drugiej kwalifikacji
- Ułatwienie integracji na rynku pracy obcokrajowcom, którzy wyrażają chęć podjęcia pracy (z przyjętymi kwalifikacjami) w sektorze pełnomocnictwa i opieki społecznej

3. Kwalifikacje zawodowe, których Projekt bezpośrednio dotyczy
Działania projektu skupią się na siedmiu kwalifikacjach zawodowych uwzględnionych w Regionalnych Ramach Profili Zawodowych (QRSP) Regionu Lobardii (IT) I, w szczególności, w podsystemie kwalifikacji Służb Społecznych oraz Pełnomocnictwa.
Kwalifikacje zawodowe, jak następuje:
-
Pomocnik rodziny/opiekun – opiekuje się osobami z różnym poziomem psychologicznej i fizycznej samowystarczalności (osoby starsze, niepełnosprawne, chore), wspierając również rodzinę oraz udzielając pomocy osobom potrzebującym wsparcia w zachowaniu swojej niezależności i zdrowia, w odniesieniu do ich potrzeb oraz warunków życia
-
Asystent dentysty – pracuje na prywatnych lub publicznych oddziałach dentystycznych: przyjmując pacjentów, towarzysząc im przy fotelu i prowadząc ich w trakcie czynności dentystycznych, oferując praktyczną pomoc i psychologiczne wsparcie do momentu opuszczenia oddziału, odpowiadając za narzędzia dentystyczne
-
Colf – pomaga rodzinie w radzeniu sobie z czynnościami życia codziennego; jego/ jej usługi, zazwyczaj, ustalane są na podstawie ram godzinnych. Jego działania mają na celu utrzymanie stanu obiektów oraz domu, w którym on/ ona pracuje (czyszczenie, utrzymywanie higieny, sprzątanie)
-
Asystent Pomocy Społecznej – jest pracownikiem społecznym opieki zdrowotnej; zajmuje się osobami, które potrzebują utrzymać, bądź też odzyskać zdrowie oraz zmniejszyć ryzyko izolacji i marginalizacji; świadczy pomoc w każdym aspekcie czynności życia codziennego i osobistych potrzeb
-
Ekspert Opieki – zdobywa kwalifikacje zawodowe na koniec określonego programu szkoleń i prowadzi działania, mające na celu: zaspokajanie potrzeb osoby w społecznym lub sanitarnym kontekście oraz sprzyjanie jej/ jego zdrowiu i niezależności. Działania te są przeprowadzane na obydwu polach: społecznym i opieki zdrowotnej, w ramach usług sanitarnych (mieszkaniowych, lokatorskich lub szpitalnych)
-
Ekspert BHP – odpowiada za działania związane ze sprzątaniem biur i miejsc pracy (łącznie z pokojami, ich meblami i wyposażeniem). Sprzątacz dba o czystość, porządek i higienę w środowisku pracy; może działać indywidualnie lub też z polecenia przełożonego
-
Opiekun/ka do dziecka – opiekuje się jednym lub większą liczbą dzieci, w wieku do trzech lat, w domu rodzinnym lub odpowiednio wyposażonym miejscu, sprzyjając procesom ich dorastania, socjalizacji, rozwoju, jak i nabywania niezależności, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb, w porozumieniu z rodziną

4. Oczekiwane wyniki/ rezultaty projektu

- Ocena przejrzystości określonych kwalifikacji oraz wskazanie najodpowiedniejszego podejścia metodologicznego.
- Przechowywanie kwalifikacji oraz ich struktury zgodnie z technicznymi specyfikacjami ECVET
- Przydzielanie punktów kredytowych ECVET do poszczególnych kwalifikacji (wytyczne operacyjne dla przydzielania i zastosowania sytemu punktów ECVET do kwalifikacji oraz jednostek kształcenia, jak i metod oraz procedur przydzielania punktów)
- Ocena wyników kształcenia (dokument opisujący wspólną metodologię oceniania wyników kształcenia: metody, narzędzia, ramy oceniania, procedury,…)
- Proces/ model przesyłania wyników kształcenia (dokument opisujący proces przesyłania).
- Noty o Porozumieniu (MoU) (ramowy dokument na rzecz współpracy oraz budowania sieci między partnerami)
- Zestaw narzędzi, procedur i materiałów dla wdrożenia rozwiniętego modelu
- Zalecenia dla mocodawców i decydentów

5. Konsorcujm ICARE
Projekt konsorcjum obejmuje organizacje z czterech państw europejskich:
-
Fondazione CEFASS (IT) – organizacja non-profit z misją publiczną; silnie związana z instytucjonalnymi organizacjami rządzącymi Regionu Lombardii. Założona w roku 2002; jej celem jest dostarczenie stosowanych usług badawczych, szkoleniowych i konsultacyjnych, na polu spraw socjalnych, zatrudnienia, edukacji, szkoleń zawodowych oraz publicznej opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o VET, CEFASS odpowiada za wdrażanie nowych narzędzi, których celem jest poprawa jakości systemów kształcenia i szkoleń zawodowych, zarówno w sektorze publicznym i prywantym: dostarczanie projektów pilotażowych, takich jak spersonalizowane narzędzia szkoleniowe, programy edukacji dorosłych, e-Learning, kształcenie międzynarodowe oraz stałe zarządzanie jakością, jako część Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF).
-
Fondazione IKAROS (IT) – certyfikowany dostarczyciel usług związanych z systemem VET i rozwojem zawodowym; działający na polu kształecenia ustawicznego. IKAROS w sposób aktywny dostarcza szerokiego zakresu działań szkoleniowych - od kursów edukacyjnych i szkoleniowych, skierowanych do określonych grup (innymi słowy, niedoszłych absolwentów, pokrzywdzonych przez los, …), do szkoleń ciągłych i wyższych. Dostarcza również usług związanych z rynkiem pracy, działaniami badawczymi oraz innowacyjnymi, międzynarodową współpracą. W roku 2010, IKAROS otrzymał Etykietę Jakości Regionu Lombardii.
-
Federsolidarietà (IT) – związek zawodowy reprezentujący przedsiębiorstwa społeczne, który skupia 5600 członków w całych Włoszech. Federsolidarietà jest zwłaszcza zainteresowany rozwijanym modelem, podczas gdy przedsiębiorstwa społeczne są w szczególności skupione na zawodowej aktywizacji grup znajdujących się w niekorzystnych warunkach na rynku pracy (które zazwyczaj posiadają niskie kwalifikacje lub nie mają ich w ogóle, pomimo wcześniejszego doświadczenia zawodowego.
-
CISL/ANOLF Brianza (IT) – reprezentuje obywateli i pracowników imigracyjnych; posiada szeroką sieć na obszarze całych Włoszech; zainteresowane jest projektem jako rozwijaniem modelu (opartego na ECVET) oraz uwzględnieniem w nim VPL; może zapewnić imigrantom (którzy stanowią dużą liczbę osób obecnie pracujących w sektorze, we Włoszech) dodatkowej zatrudnialności oraz możliwości aktywizacji na rynku pracy.
-
NQA (RO) – Narodowa Rada Kształcenia Zawodowego Dorosłych; koordynuje i kontroluje autoryzację dostarczycieli usług szkoleniowych, poprzez centralne oraz okręgowe komisje autoryzacyjne; rozwija i ustanawia standardy zawodowe; ocenia i certyfikuje kompetencje zawodowe zdobyte przez dorosłych przez ciągłe szkolenia zawodowe.
-
TILS Romania (RO) – zarejestrowane zgodnie z legislacją rumuńską; ma na celu umożliwienie przepływu wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia zdobytego na międzynarodowym szczeblu, na polu szkoleń zawodowych i konsultacji, ułatwiając przyjęcie kryteriów zrównoważonego rozwoju na rzecz publicznych organizacji oraz przedsiębiortw.
-
VHS Cham (DE) – specjalizuje się w działalności badawczej, na polu innowacji kształcenia ustawicznego oraz strategi rozwoju.
-
Fundacja SIC! (PL) – powołana w celu stworzenia nowoczesnych narzędzi pozwalających powstrzymywać/ rozwiązywać problemy społeczne; wspiera nowoczesne infrastruktury społeczne, kierowane przez demokratyczną politykę społeczną; wdraża nowoczesne metody pracy społecznej oraz wspiera samorządy lokalne w planowaniu strategii polityki społecznej. Aktywność Fundacji skupia się na rozwoju społeczności lokalnych Wielkopolski poprzez użycie metod nowoczesnej pracy socjalnej. Fundacja SIC! dostarcza narzędzi diagnostycznych, moderuje dyskusje i wspiera proces wdrożenia wypracowanych innowacji.